fbpx

ДОГОВІР № ______ ПРО КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ АВТОРА

м. Львів                                          “__” _____________ 2020 року

ФОП Наконечний Ігор Богданович, який діє на підставі Державного Свідоцтва про реєстрацію №24040000000028550 від 14.09.2017, ЄДРПОУ 2543516613), (далі – Організатор), з одного боку, та Автор ______________________________________ (далі – Автор), з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про наступне:

1.    ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Організатор – особа,  що  управляє  на колективній основі майновими правами  автора на підставі переданих автором Організатору повноважень;

            каталог перелік творів, майнові права на які належать Авторові, щодо яких Автор уклав з Організатором цей Договір про передання майнових прав у колективне управління;

Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно  із нормами чинного законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Автор доручає Організатору право здійснювати на колективній основі управління його майновими правами  на твори, перелік яких додається у додатку до цього Договору.

2.2. Організатор здійснює управління майновими правами Автора при використанні творів способом надання третім особам публічного доступу до них через платформу HappyPro Academy (далі – Платформа), що знаходиться за інтернет адресою https://happypro.academy.

2.3. Колективне управління майновими правами Автора здійснюється на території України.

На підставі переданих Автором повноважень Організатор може доручати на основі договорів з аналогічними  іноземними  організаціями  управляти  на колективній  основі  за  кордоном  майновими  правами  Автора,  у тому числі й про взаємне представництво інтересів.

2.4. Автор гарантує Організатору, що:

він дійсно є Автором творів, які існують на момент підписання цього Договору і тих, які будуть створені під час дії цього Договору та, права на які будуть доручені Організатору для колективного управління шляхом надання переліку таких творів у письмовій формі у вигляді додатку до даного Договору, який вважатиметься невід’ємною його частиною;

він не передавав (не відчужував) майнові права, доручені в колективне управління Організатору, третім особам;

твори Автора не порушують особисті немайнові і (або) майнові права  третіх осіб;

відомості, надані Автором, є достовірними та відповідають дійсності.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Автор має право:

3.1.1. Отримувати винагороду (роялті), зібрану організатором з осіб, які використовують твори з каталогу Автора.

3.1.2. Вимагати від Організатора вилучення своїх творів із дозволів на використання, які надаються Організатором шляхом укладання договору публічної оферти з особами, які використовують твори. Твір вважається вилученим після трьох місяців з дня подання заяви Автора про вилучення творів.

3.1.3. На захист прав, управління якими здійснює Організатор, в тому числі звернення до суду за захистом прав та інтересів Автора.

3.1.4. Добровільно вийти з договору з Організатором на умовах і порядку, визначених цим договором;

3.2. Організатор має право:

3.2.1. Погоджувати   з   особами,   які   використовують   твори, розмір винагороди під час укладання договору.

3.2.2. Укладати  договори  про  використання  прав Автора,  переданих в колективне управління.

3.2.3. Збирати,  розподіляти і виплачувати зібрану винагороду Автору за використання  творів із каталогу Автора,  правами  яких управляє Організатор.

3.2.4. Вчиняти  інші  дії,  передбачені  чинним  законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснює Організатор, в тому  числі  звертатися  до  суду  за  захистом  прав Автора;

3.2.5. Вимагати від Автора доопрацювання тих творів, які при неналежній їх якості спричиняють невдоволення третіх сторін, які придбали доступ до цих творів через Платформу.

3.2.4. Організатор має право включати твори Автора разом з творами інших авторів у збірні списки, колекції, курси та ін. групи для більш ефективного їх продажу на Платформі.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Автор зобов’язаний:

4.1.1. Не доручати третім особам здійснювати будь-які дії по управлінню його майновими правами, що передані в колективне управління Організатору.

4.1.2. Повідомляти про зміни у каталозі, надавати Організатору відомості про нові твори для включення їх до каталогу з метою своєчасного нарахування і правильного розподілу винагороди Організатором.

4.1.3. Повідомляти про зміну місця проживання, прізвища, імені, псевдоніму, банківських реквізитів тощо;

4.2. Організація  зобов’язана:

4.2.1. Укласти з особами, які використовують твори договір публічної оферти, відповідно до якого надавати невиключні права на використання творів Автора.

4.2.2. Збирати винагороду, розподіляти та виплачувати зібрану винагороду, що належить Автору.

4.2.3. Подавати позови від імені та на користь Автора з метою захисту його порушених прав та інтересів.

4.2.4. На запит Автора надавати інформацію про зібрану винагороду для Автора, порядку її розподілу та іншу інформацію, що стосується колективного управління майновими правами Автора;

5. ВИПЛАТА  ВИНАГОРОДИ

5.1. Зібрані суми авторської винагороди виплачуються Автору за використання творів на території:

– України,

залежно від умов договорів, укладених Організатором з особами, які використовують твори у випадку надходження оплати за використання творів але не раніше, ніж 5 число наступного місяця після надходження оплат, і не раніше, ніж 14 днів після моменту поступлення коштів на рахунок Організатора.

– інших країн світу,

залежно від умов договорів, укладених Організатором з особами, які використовують твори у випадку надходження оплати за використання творів але не раніше, ніж 5 число наступного місяця після надходження оплат, і не раніше, ніж 30 днів після моменту поступлення коштів на рахунок Організатора.

 

5.2. Перерахування винагороди здійснюється у національній  валюті

на рахунок одержувачів винагороди. У випадку поступлення коштів за користування творами автора винагорода виплачується у вигляді роялті не частіше, ніж раз на місяць. Сума роялті Автора складає 70% від отриманої оплати після вирахування Єдиного Податку з ФОП Організатора та витрат на отримання коштів через систему прийняття оплати на Платформі. Оплата банківських комісій за переказ роялті на рахунок Автора відбувається за рахунок Автора.

5.3. Сплата податків Автором за отримані роялті є відповідальністю Автора.

5.4. Положення Договору, що стосуються виплати винагороди, є конфіденційною інформацією, яку жодна із Сторін на має право розголошувати без попереднього письмового дозволу іншої Сторони, крім випадків, передбачених законодавством.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ 

6.1. У випадку порушення зобов’язання (далі – порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену чинним законодавством та цим Договором.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених у цьому  Договорі.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому порядку.

7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

  • По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.
  • Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Строк дії Договору складає 5 років  з моменту підписання Договору Сторонами.

Якщо жодна з Сторін за один місяць до закінчення дії Договору не повідомить письмово про його припинення, Договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах.

9.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

10.2. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів, Сторони повинні повідомити про таку зміну в термін 7 днів з моменту настання таких змін.

10.3. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.4. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Організатор:                                                     Автор:
 

 

____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)
____________
(підпис)
/________________/
(П. І. Б.)